ေတးသီခ်င္းမ်ား ပုိ.ေပးသူမ်ား စာရင္း

ပုိ့သူအမည္ လိပ္စာ ေတးသီခ်င္းအမည္

မ၀င္းစု စစ္ေတြ သာလီစြေျမ သာစြေျမ(စစ္ျငိမ္းႏုိင္)
အမည္မသိ ရန္ကုန္ ဂြေထာ္မ(ေဇရဲ)
တူတူ စစ္ေတြ ႏွစ္ခ်ိဳ.၀ုိင္ ေတးစီးရီးသီခ်င္း(တူတူ)

Advertisements
%d bloggers like this: