လွတစ္မ်က္ႏွာ(ကုိသန္းေဆြ)

Advertisements

ဆားငံရီ(ဒုိးရီ)

ေမာင္ၾကီးရွင္(ေစာႏွင္းႏြယ္)

ေမာင္ၾကီးရွင္ ျပန္ေမ(ကုိလွၾကည္)

သၾကၤန္မင္းသား(ရီလွုိင္းျပာ)

အရင္က သၾကၤန္(သန္းသန္းဆင့္)

ပိေတာက္ပြင့္ခ်ိန္(ေမာင္ကုိကုိ)

ျပိဳင္တူေလာင္းေမ(ဒုိးရီ)

ကက ကကတ္ေမ(ကံထြန္းၾကည္)

ႏြီပိေတာက္နန္႕ ခါသၾကၤန္(ဦးေမာင္သိန္း)

သၾကၤန္နတ္သမီး(မ်ိဳးရခုိင္)

ကမာၻျပတ္ပတ္ဖုိ႕(ေလး၀တီအဖဲြ႕)

သၾကၤန္ေလာင္ေဘာ္(ခုိင္မုိး)

%d bloggers like this: