လုိအပ္ခ်က္(ခိုင္မင္းဟိန္း)

Advertisements

နင္ရက္စက္လုိ့ပါ(ခုိင္မင္းဟိန္း)

သုိ….အမင္(ခုိင္မင္းဟိန္း)

Day ေက်ာင္းသူ(ခုိင္မင္းဟိန္းနန့္ အဖဲြ.)

ႏွလုးံသားခုန္သံ(ခုိင္မင္းဟိန္း)

စည္းနံရံ(ခုိင္မင္းဟိန္း)

အေဆာင္သူ(ခုိင္မင္းဟိန္း)

မ၀ီးခ်င္လုိ့(ခုိင္မင္းဟိန္း+ေစာႏွင္းႏြယ္)

ျပန္လာပါေ၀း(ခုိင္မင္းဟိန္း)

တစ္ပင္တိုင္ ေရႊမင္းသမီး(ခိုင္မင္းဟိန္း)

အလြမ္းညဥ့္(ခုိင္မင္းဟိန္း)

အသည္းဦး(ခုိင္မင္းဟိန္း)

တစ္ပင္တုိင္ ေရႊမင္းသမီး ေတးစီးရီးသျခင္း

%d bloggers like this: