ကြ်န္းသား အျမင္(သံခ်ပ္)

About khaingkyawsan009@gmail.com
I have Interest on Computer's Technique And I Like To listen Cold Songs.Listening To Song Is giving Relaxation For Me.I Feel,Listening To Songs Is Like Freedom။ I Think,Songs Can Give Portability In My Mind. I Created This Music Site On 11 January 2011 To Can Listen By Everyone.IF You Get New Songs,Please Send InTo My Mail.Thank You All.Coming AGain။

2 Responses to ကြ်န္းသား အျမင္(သံခ်ပ္)

  1. ေတာင္ကုတ္သား says:

    good song

  2. အဝီးေရာက္နီေရ သူငယ္ခ်င္မ်ားတိအတြက္ ရခိုင္သၾက္န္းတိကို နားေထာင္ရလို ေကာင္းေကာင္းဝမ္းသာပီတိျဖစ္မိပါယင့္ ေနာက္ေလး ရခိုင္ သၾက္န္တိကိုတင္ပီးပါလို တိုက္တြန္းလိုက္ပါယင့္အစ္ကို

Comment မ်ားေပးႏုိင္ပါသည္။သင္ေပးခဲ့ေသာComment မ်ားအား ဖ်က္ပစ္လိမ့္မည္မဟုတ္ပါ။

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: