ေတာင္ပုိင္းသား ေျမာက္ပုိင္းသား(Southerns And Northerns)(ေဆာင္းပါး)

တစ္ခုေတာ့ ေျပာခ်င္ပါေရ။မာန္ပါကတ္ေကေလ့ မတတ္ႏုိင္။ရခုိင္ျပည္မွာ အဂုေလာေလာဆယ္အေျခအနိန္ေတာင္မွ ေတာင္ပုိင္းသား ေျမာက္ပုိင္းသား ခဲြျခားစိတ္ ဟိန္႕နိန္ကတ္တုန္းပင္ျဖစ္ပါေရ။အေၾကာင္းရင္းကုိ ဆန္းစစ္ၾကည့္လုိက္ေက ဘာသာစကားေၾကာင့္ပင္ ျဖစ္ပါေရ။ေျမာက္ပုိင္းသားလုိ႕ ေျပာကတ္ေတ စစ္ေတြ၊ပုဏၰန္းကြ်န္း၊ေက်ာက္ေတာ္၊ေျမာက္ဦး၊ျမင္းျပား၊ေပါက္ေတာ၊ဘူးသီးေတာင္
၊ေမာင္ေတာ၊ရေသၤ့တာင္၊ျမီပုံ၊ ျမိဳ႕နယ္အစဟိန္႕ရ ျမိဳ.တိကို ရခုိင္ျပည္ေျမာက္ပုိင္းလုိ႕လက္ရွိ ရခုိင္ေဒသမွာ ေခၚနိန္ကတ္ပါေရ။

ရခုိင္ျပည္နယ္ေရ ျပည္နယ္အဆင္႕မွာ မဟုတ္ခပါ။လြန္ခေရ ႏွစ္ေပါင္း ၃၀၀၀ ေက်ာ္ေလာက္ကပင္ ကမာၻမွာ ထင္ရွားခေရ ႏုိင္ငံတစ္ခုအျဖစ္ တည္ဟိန္႕ပီး ျဖစ္ပါေရ။ ဗမာနယ္ခ်ဲံတိ အုပ္ခ်ဳပ္ခေရ အခ်ိန္ခါက သူရုိ.အုပ္ခ်ဳပ္မွု ေလြကူေအာင္ သြီးခဲြပနာ အုပ္ခ်ဳပ္ျခင္းေၾကာင္႕ သြီခဲြလားပနာ ေတာင္ပိုင္း၊ေျမာက္ပုိင္းလုိ႕ ခဲြျခားလာကတ္ေစာ္တိကုိ တိြရပါေရ။ရခုိင္ျပည္ ၁၈ျမိဳ.နယ္ဟိန္႕ေစာ္မွာ ေတာင္ပုိင္းသားလုိ႕ ေျပာကတ္ေတ ေက်ာက္ျဖဴ၊ရမ္းျဗဲ၊
မာန္ေအာင္၊ေတာင္ကုတ္၊အမ္း၊သံတဲြ၊ဂြ၊မအီ ေဒခ်င့္တိထဲမွာ ေက်ာက္ျဖဴ၊ရမ္းျဗဲ၊
မာန္ေအာင္ ေတာင္ကုတ္၊ မအီ၊ရခုိင္စကားကုိ ေျပာကတ္ပါေရ။စကားနည္းနည္း ကဲြေကေလ့ စေကေသွ်ေလာက္ရာ ျဖစ္ပါေရ။ေဒသစကားရာ ျဖစ္ပါေရ။ဗမာစကားကိုေတာ့ မေျပာကတ္။တစ္ခ်ိဳ.တစ္လီေတာ့ ေျပာကတ္ပါေရ။ေယေကေလ့ ရခုိင္စကားကုိ နားလည္ေရ။သံတဲြ၊ဂြ၊ဘက္က လူတိက်ခါ ဗမာစကားကို အမ်ားအားျဖင့္ ေျပာကတ္ေစာ္တိကုိ တြိ.ရပါေရ။

အဆုိးဆုးံက ရခုိင္စကားေျပာျခင္းကို ပင္ နားမလည္ျခင္းပင္ ျဖစ္ေတ။ယင္းအတြက္နန္႕ရခုိင္အဖဲြ႕အစည္းတစ္ခု က်င္းပေရျဖစ္စီ ေပ်ာ္ပဲြရြင္ပဲြတစ္ခု က်င္းပရခါ ျဖစ္စီ ဆြီးႏြီးပဲြတစ္ခု လုပ္ကတ္ေတခါျဖစ္စီ အမ်ားသူငါ နားလည္ဖုိ. ဗမာစကားကို ေျပာရပါေရ၊ခ်ခ်င္းေသွ် ေျပာရဖုိ႕ဆုိေက ရခုိင္လူမ်ိဳးတိ အားလုးံျဖစ္ေတ ရခုိင္စစ္စစ္တိက သံတဲြ၊ဂြက လူတိ နားလည္ဖုိ႕ ဗမာစကားကို ငွားပနာ ေျပာရျခင္း သုးံရျခင္း ျဖစ္နိန္ပါေရ။ကေကာင္း ရွက္ဖြယ္ျဖစ္ပါေရ။ဇာအတြက္ ရခုိင္အခ်င္းခ်င္း ဗမာစကားကို ေျပာနိန္ရပါဖုိ႕လဲ။ကိုယ္ပုိင္စာပီ ကုိယ္ပုိ္င္စကား ဟိန္႕နိန္ယင္းသားနန္႕ပင္ ဗမာစကားကို ေျပာနိန္ရဖုိ႕လားလုိ႕ ေစာဒက တက္စရာတိ ျဖစ္လာပါေရ။

မ်ိဳးခ်ဳိက္စိတ္ဓာတ္ပုိင္းဆုိင္ရာတိမွာလည္း ရခုိင္စကားကုိ ေျပာကတ္ေတ နားလည္ကတ္ေတ အထက္က ျမိဳ.နယ္က လူတိေလာက္ မျပင္းထန္ကတ္၊တက္ၾကြမွု မဟိန္႕ကတ္ေစာ္တိကို တြိ႕ရပါေရ။ဘာသာစကားေၾကာင့္ ေတာင္ပုိင္း ေျမာက္ပုိင္း ျပသာနာ ေပၚေပါက္လာရျခင္းလည္း ျဖစ္ပါေရ။ဆုိလိုခ်င္ေစာ္က ဗမာစကားကို ေျပာကတ္ေတ သံတဲြ၊ဂြ ဘက္ကလူတိက ရခုိင္စကားကုိ ေျပာတတ္ေတ နားလည္ကတ္ေတ လူတိထက္ ပုိလုိ႕ မ်ိဳးခ်ိဳက္စိတ္ ျပင္းထန္ပနာ ရခုိင္အဖဲြ႕အစည္းတိမွာလည္း တတက္ၾကြၾကြ ပါ၀င္သင့္ပါေရ။ငါရုိ.လည္း ရခုိင္လူမ်ိဳးရာ ရခုိင္သြီးရာ ျဖစ္ေတ ဆုိေရ အသိစိတ္ဓာတ္ျဖင့္ ရခုိင္စကားကုိ ေျပာတတ္ေတ နားလည္ကတ္ေတ လူတိထက္ ပုိလို႕ ရခုိင္အေရးကို လွုပ္သွ်ားသင့္ပါေရ။ေယမွ ေတာင္ပုိင္းသား ေျမာက္ပုိင္းသား ဆုိေရ အသိစိတ္ဓာတ္တိ ေပ်ာက္ကြယ္ပနာ အားလုးံရခုိင္လူမ်ိဳးတိရာ ျဖစ္ေတ ဇာသူခဲြခဲြ ငါရုိ.မခဲြဆုိေရ အသိစိတ္ဓာတ္တိ ၀င္လာဖုိ႕ပင္ျဖစ္ပါေရ။တံငါနားနီး တံငါ မုဆုိးနားနီး မုဆိုိး ဆုိေရပုိင္ ရခုိင္စကားကိုလည္း နားလည္ပနာ ေျပာတတ္လာဖုိ႕ ရီးတတ္လာဖုိ႕ အခ်င္းခ်င္း ခ်စ္ၾကည္ လာကတ္ဖုိ႕ပင္ျဖစ္ပါေရ။

အနာဂတ္ ရခုိင္တိ အတြက္ ေနာက္အခါ ေတာင္ပုိင္းသား ေျမာက္ပုိင္းသား ခဲြျခားစိတ္လည္း ေပ်ာက္ဆုးံလားဖုိ႕ပင္ျဖစ္ေတ။စည္းလုးံမွုက ေအာင္ပဲြဆုိေရပုိင္ တနိန္႕မ၀ီးေရ အခ်ိန္မွာ ဖရခုိင္ျပည္လည္း ရခုိင္လက္ထဲသုိ႕ မုခ်ဧကန္ ေရာက္လာဖုိ႕ပင္ျဖစ္ပါေရ။ဗမာစကားကိုလည္း ငွားသုးံစရာ ေျပာနိန္စရာလည္း လုိအပ္လီဖုိ႕လည္း မဟုတ္ပါဗ်ာယ္။ရခုိင္အဖဲြ႕အစည္း ေဟာေျပာပဲြတိ လုပ္ေတအခါမွာလည္း ရခုိင္စကားနန္႕ရာ ေျပာလားလီကတ္ပါဖုိ႕လို႕ျမင္ပါေရ။ဘာသာေရးဆုိင္ရာ တရားေဟာေျပာပဲြတိလုပ္ေတအခါပင္ ျဖစ္စီ၊ဗြီဒီယုိ ဆုိင္းဘုတ္ရႊီးေရအခါပင္ျဖစ္စီ၊ လၻက္ရည္ဆုိင္ ၊ထမင္းဆုိင္၊စားေသာက္ဆိုင္ တိမွာ တင္ေရဆုိင္းဘုတ္တိေစာ္လည္း ရခုိင္ဘာသာစကားနန္႕ရာ ရႊီးပနာ MENU(စားေသာက္ဖြယ္ရာ စာရင္းတိမွာလည္း)ရခုိင္စာနန္႕ရာ ျဖစ္လားပါဖုိ႕ထင္ျမင္ပါေရ။

ရခုိင္စကားကို ေျပာကတ္ေတ နားလည္ကတ္ေတ လူတိကလည္း မိခင္ဘာသာစကားကို တန္ဖုိးထားလုိ႕မိမိပုိင္ဆုိင္ရာ ဆုိင္တိ နိန္ရာတိမွာ ရခုိင္စကားနန္႔ပင္ ရႊီးထားသင့္ ဆုိင္းဘုတ္ေထာင္သင့္ပါေရ။ေအမွ မ်ိဳးဆက္သစ္ရခိုင္တိအတြက္ အားဆီးတစ္ခြက္ ျဖစ္ေတပုိင္ မ်က္စိပြင့္နားပြင့္ ျဖစ္လားလီကတ္ပါဖုိ႕လုိံထင္ပါေရ။ရခုိင္စကားနန္. ရႊီးထားလုိ. လူအမ်ားနားမလည္ဖို႕စြာ ေၾကာက္ေကဆုိပါေက ေဘးက အဂၤလိပ္စာနန္႕ထပ္ရီးထားလုိ႕ရဘာေရလုိံ အၾကံျပဳတင္ျပလိုက္ပါေရ။(ရႊီေျမာက္ဦး-ခိုင္ေက်ာ္ဆန္း)

I would like to say something.Though You are angry with me,just complain me. There are still differentiating southerns And Northerners at the present in Rakhaing State Sofar.Our Country Isn’t State .It Was Great Country Since 3000Years Over In the World.It became the result of Language.SiteTway/Pon Nar Kywan/Kyauk Taw/Mraukoo/Min Byra/Pauk taw/Buthidaung/Maungdaw.Rathitdaw/Myay bon/ is called that North of RaKhaing Currently too.Since Burmese invader created to be easy for rule within National Rakhine People.Among 18 township of RaKhaing, Kyauk phyu/RanBray/ Mhan Aung/ Taung Gote/Anm/Than Dway/Gwa /Ma Ei called Southern Peoples ,KyaukPhyu/RanBray/Mhan Aung/Taung Gote/ Ma Ei Township people are speaking Our Mother Language.

Although It is a little different,It are their Regional language(Regional Usage). They don’t speak burmese Language.But Just Some of People Speak Burmese Language.Whatever They can unserstand Rakhinese Launguage.So No Need to Change to Speak Burmese Language.The People From ThanTway,Gwa is speaking Burmese language.The Worst is,They Can’t Understand Rakhinese Language.That’s why,To held For National Rakhine Organization,Also For Festival And For Discussion Have to be Speaking Burmese language to Understand For All of Peoples From Rakhine state.Frankly,All of Pure Rakhine is still speaking Burmese language.It is so shamful.They aren’t passionate in Patriotism Like peoples Who can speak Rakhinese Language well.Why is lending and Using Burmese Language?

We have Own Language and Own Literature.So, The Peoples Who Can’t Speak Rakhinese Language Should Participate in Rakhinese Organization Hand to Hand Strongly and Stay with Familiarly.Only That ,We can Build The Identical Spirit Otherwise Anybody Can’t Divide Within Our Race.Northers And Sourthers’s miss assumption will be Lost in their spirit at the future.Oneday,We will get Our Fatherland to Rule.It is Exactly.Aslo The Peoples who Can Speak Rakhinese Language Should Write With Our own language for Slogans in their Own Shop (Or) their Places.

We Should describe Our own Literature.If So, Every Generation can know about own Language And own Literature Howmuch improved since before Moreover Culture too.If you are afraid to can’t understand by another Races,You can write International Language (English) Beside those Slogan or Motto.

By regard:(Golden mraukoo).

Advertisements

About khaingkyawsan009@gmail.com
I have Interest on Computer's Technique And I Like To listen Cold Songs.Listening To Song Is giving Relaxation For Me.I Feel,Listening To Songs Is Like Freedom။ I Think,Songs Can Give Portability In My Mind. I Created This Music Site On 11 January 2011 To Can Listen By Everyone.IF You Get New Songs,Please Send InTo My Mail.Thank You All.Coming AGain။

One Response to ေတာင္ပုိင္းသား ေျမာက္ပုိင္းသား(Southerns And Northerns)(ေဆာင္းပါး)

  1. ေကာင္းပါေရ အမ်ိဳးသားရီးေဆာင္းပါးတိ မ်ား၂ ရြီးပီးပါ

Comment မ်ားေပးႏုိင္ပါသည္။သင္ေပးခဲ့ေသာComment မ်ားအား ဖ်က္ပစ္လိမ့္မည္မဟုတ္ပါ။

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: