ရခိုင့္အလံ အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုခ်က္(ေဆာင္းပါး)

အေရာင္
အေပၚပိုင္းအျဖဴေရာင္သည္ ရခုိင္အမ်ဳိးသားတို႔၏ ျဖဴစင္ေသာစိတ္ဓါတ္ရွိျခင္း၊ အမ်ဳိးသီလႏွင္႔ ဌာနကို ေစာင္႔ထိန္းျခင္း၊ ျဖဴစင္ေျဖာင္႔မတ္ေသာ စိတ္ရွိျခင္း ႏွင္႔ ျဖဴစင္တည္ၾကည္ ေစာင္႔ထိန္းအပ္ေသာ ကိုယ္က်င္႔တရားရွိျခင္း တို႔ကိ ုေဖာ္ေဆာင္သည္။ အနီေရာင္၏သေဘာမွာ ရဲရင္႔တည္ၾကည္ေသာသတၱိႏွင္႔ ခိုင္ခံ႔တည္ၾကည္ေသာဇာတိေသြး၊ ဇာတိမာန္ရွိျခင္းတို႔ကို အဓိပၸါယ္ရွိျခင္းတို႔ကို အဓိပၸါယ္ေဆာင္သည္။

သီရိ၀စ ၦ
သီရိ၀စ ၦမွာ ေ၀သာလီစျႏၵားမင္းတို႔၏ဒဂၤါးတြင္ ေခတ္ႏွိပ္သံုးစြဲေသာပံုျဖစ္သည္။ ဤတံဆိပ္ကို ဒဂၤါးတြင္သာမက ရာဇပလႅင္ မုတ္တံကဲမ်ား၊ ဘုရားတန္းေဆာင္မုတ္တံကဲမ်ား၊ တံခါးမုတ္စီမ်ားတို႔တြင္ အျမဲသံုးစြဲခဲ႔ၾကသည္။ သီရိ၀စၦမွာ က်က္သေရမဂၤလာ အျဖာျဖာႏွင္႔ ျပည္႔စံုသည္ဟုအဓိပၸါယ္ရသည္။ ယင္းအထဲတြင္သေကၤတမ်ားစြာပါရွိသည္။

ေနႏွင္႔လ
ေနႏွင္႔လတို႔မွာ ပထမဆံုး ရခိုင္ ဟူေသာအမည္ကိုခံယူျခင္းမွစ၍ အုပ္ခ်ဳပ္ခဲ႔ေသာမင္းတို႔သည္ ေနလအမည္ရွိေသာ ဘြဲ႔ထူးဂုဏ္ထူး အမည္မ်ားကို ခံယူခဲ႔ၾကသည္။ သူရိယမင္းဆက္၊ စျႏၵားမင္းဆက္ဟူ၍ အုပ္ခ်ဳပ္ခဲ႔ၾကသည္။ ေနလတို႔သည္ ကမၻာ၏တန္ဆာမ်ား ျဖစ္ၾကသည္႔ အေလွ်ာက္ အေအးႏွင္႔အပူ၊ အလင္းႏွင္႔အေမွာင္၊ အက်ဳိးႏွင္႔အျပစ္တို႔ကို ထင္ရွားေစႏိုင္ေသာ သတၱိရွိၾကသည္။ ေနမင္းႏွင္႔တူေသာအက်င္႔၊ လမင္းႏွင္႔တူေသာ အက်င္႔တို႔ရွိၾကသည္။ ယင္းနည္းအတူ မင္းႏွင္႔တကြ ျပည္သူတို႔သည္ သစၥာတရား တည္ၾကည္ၾကရမည္။ ယဥ္ေက်းမႈအႏုပညာ၊ စီးပြားေရးအေျခအေနႏွင္႔ အမ်ဳိးသားလကၡဏာမ်ားကိုေဖာ္ညႊန္းထားပါသည္။ ေနသည္ ကမ ၻာ ေျမျပင္ေပၚရွိလူသတၱ၀ါတို႔ကို အလင္းေရာင္ေပးသည္၊ လသည္ေအးျမၾကည္လင္ေသာသာယာမႈတို႔ကို ေဒသဌာနမေရြး၊
ပုုဂၢိဳလ္သတၱ၀ါမေရြး မွ်တေသာအေရာင္ကိုေပးတတ္သည္။ လူသားသတၱ၀ါတို႔အေပၚတြင္ ေအးျမၾကည္လင္ေသာ သစၥာတရားရွိသည္ကို ေဖာ္ညႊန္းထားျခင္းျဖစ္သည္။

လက္၀ဲရစ္ခရုသင္းႏွင္႔လက္က်္ာရစ္ခရုသင္း

တိုင္းျပည္ကိုအုပ္ခ်ဳပ္ေသာဘုရင္မ်ား ဘိသိတ္ခံရာ၌ လက္၀ဲႏွင္႔လက္က်ာရစ္ ခရုသင္းတို႔ျဖင္႔ သစၥာေရစင္ျဖန္းရသည္။ ေရစင္ျဖန္းရာတြင္ တိုင္းသူျပည္သားအေပါင္းတို႔အား သစၥာ၊ သီလ၊ သမာဓိတရားတို႔ျဖင္႔ တရားသျဖင္႔ အုပ္ခ်ဳပ္အုပ္ထိန္းႏိုင္ပါေစ၊ တိုင္းသူျပည္သားတို႔ကလည္း သစၥာ၊ သီလ၊ ဓမၼ ရွိၾကပါေစဟူေသာ သရုပ္ကို ေဖာ္ေဆာင္ပါသည္။

စိန္ေတာင္္္္

စိန္ေတာင္သည္ အလယ္ဗဟိုတည္႔တည္႔တြင္ မဏၰိဳင္မားမားမတ္မတ္ေျဖာင္႔တန္းစြာရပ္တည္ထားသည္။ ေဖာ္ျပခဲ႔ေသာ သစၥာ၊ ဓမၼတရားတို႔သည္မင္းႏွင္႔တကြ ျပည္သူတို႔အား တည္႔တည္႔မတ္မတ္ အုပ္ခ်ဳပ္ျခင္း၊ ခံယူလိုက္နာျခင္း လကၡဏာကိုေဖာ္ျပထားသည္။

စိန္ေတာင္ေအာက္ခံ

စိန္ေတာင္ေအာက္ခံမွာလျခမ္းသဒ႑ာန္ျဖစ္ၿပီး စိန္ေတာင္အား မတိမ္းမေစာင္းေျဖာင္႔ မတ္တည္ရွိႏိုင္ရန္ မယိမ္းမယိုင္ေစျခင္းငွာ ေအာက္ခံျပဳလုပ္ထားျခင္းသေဘာကို သရုပ္ေဆာင္သည္။

ေရြးလံုး(ရ)လံုး (ဗိႏၵဳ)

ရခိုင္တို႔သည္ ၾကကၠိကာနကၡတ္ႏွင္႔ယွဥ္သည္႔လူမ်ဳိးမ်ားျဖစ္ၾကသည္။ ၾကကၠိကာနကၡတ္သည္ စပါးပင္၊ ေျမမ်ား၏ လကၡဏာကို ေဆာင္သည္ (တစ္ခ်ဳိ႕က်မ္း၌ ၾကယ္ခုနစ္ေကာင္ဟုဆိုသည္) ၾကကၠိကာနကၡတ္ကိုမွီး၍ ထြန္ယက္ျခင္း၊ စိုက္ပ်ဳိးျခင္း၊ ရိတ္သိမ္းျခင္း တို႔ျပဳလုပ္ၾကသည္။ ရခိုင္ျပည္သည္ ၾကကၠိကာနကၡတ္ႏွင္႔ေလွ်ာ္ညီစြာ စိုက္ပ်ဳိးေရးကိုအဓိကျပဳ၍ အသက္ေမြး၀မ္းေၾကာင္း ေဆာင္ရြက္ရေသာ တိုင္းျပည္ျဖစ္သည္။ ယင္းေၾကာင္႔ ရခိုင္ျပည္၏ အသက္ေသြးခဲျဖစ္ေသာ စီးပြားေရးႏွင္႔ စိုက္ပ်ဳိးေရးလကၡဏာ သေဘာကို ေဆာင္ထားျခင္းျဖစ္သည္။

ျခဴးပန္း

ျခဴးပန္းသည္ အျမင္႔ျမတ္ဆံုးေသာပန္းတစ္မ်ဳိးတြင္ ပါ၀င္သည္။ျခဴးပန္းမွာ အပင္မွပြင္႔ေသာပန္းမ်ဳိးမဟုတ္ေပ၊ ျခဴးဟုေခၚေသာ သတၱ၀ါတစ္မ်ဳိး၏ ခႏၵာကိုယ္လက္မွ ေပါက္ေရာက္ေနေသာအေမႊးအမွ်င္တို႔၏ ပံုသဒဏ္တြင္ အေခြေခြအလိပ္လိပ္ျဖစ္ေပၚေနျခင္းကို သရုပ္ေဖာ္၍ ပန္းခ်ီ၊ ပန္းပုဆရာတို႔သည္ ဘုရား၊ ေစတီ၊ အေဆာက္အဦး၊ ပလႅင္၊ မုတ္တံကဲမ်ား၊ ထီးေဆာင္နန္းေဆာင္စေသာ အေဆာက္အဦးတို႔တြင္ အေျပာက္အၿပိန္းမ်ား၊ ပန္းခက၊္ ပန္းလိပ္၊ ပန္းႏြယ္မ်ားထုလုပ္ရာတြင္သရုပ္ေဖာ္၍ ထုလုပ္ခဲ႔ၾကသည္။
ပန္းခက္တို႔၏အလယ္တြင ္ျခဴးေကာင္မ်ားထုလုပ္ထားျခင္းေၾကာင္႔ ျခဴးပန္းဟူ၍ေခၚသည္။ ျခဴး ေကာင္တုိ႔သည္ လူအေပါင္းတို႔၏ ပစၥည္းဥစၥာကိုလည္းေကာင္း၊ အသီးအႏွံတို႔ကိုလည္းေကာင္း လံုး၀ဖ်က္ဆီးျခင္းမရွိ၊ သူတို႔၏သြားရာတြင္ အေမႊးအမွ်င္မ်ား တစ္ခုႏွင္႔တစ္ခု ထိခိုက္၍ ဆြဲလြဲျမည္သံကဲ႔သို႔ တျခြင္ျခြင္ျမည္သည္။ မဂၤလာရွိေသာ၊ ေတးသံသာေသာအသံကို သရုပ္ေဖာ္ထားသည္။ ၎တို႔သည္ကာမဆႏၵတရား၌ တစ္သက္လ်င္တစ္ႀကိမ္သာမွီ၀ဲျခင္းရွိသည္။ သူတစ္ပါးအမ်ဳိးအႏြယ္မ်ားကိုလည္း ဖ်က္ဆီးျခင္းမရွိ၊ အျဗဟၥရိယာသိကၡာပုဒ္ကို ေစာင္႔ထိန္းျခင္း၊ တိုင္းသူျပည္သားတို႔သည္လည္း မုဒိန္းတႏ ၱမက်ဴးလြန္ၾကေစရန္ သရုပ္ေဆာင္ထားသည္။

ဤသီရိ၀ိစ ၦတစ္ခုလံုး၏သေဘာတရားမွာသစၥာဓမၼရွိျခင္း၊ လယ္ယာစိုက္ပ်ဳိးေရး၌ စပါးသီးႏွံပြားမ်ားေစျခင္း၊ အလင္းႏွင္႔အေမွာင္၊ အက်ဳိးႏွင္႔အျပစ္တို႔ကိုဆင္ျခင္ေစႏိုင္ျခင္း၊ မိမိတို႔၏ ရိုးရာဓေလ႔ထံုးစံမ်ားကိုေစာင္႔ထိန္းႏိုင္ျခင္း၊ ေခတ္ႏွင္႔ေလွ်ာ္ညီစြာ တစည္းတလံုးတည္း တည္ျမဲႏိုင္ေစျခင္း၊ ထြန္းသစ္ေပါမ်ားတိုးတက္ေစႏိုင္ေသာ သေကၤတသေဘာမ်ားကို သရုပ္ေဆာင္ထားပါသည္။

Advertisements

About khaingkyawsan009@gmail.com
I have Interest on Computer's Technique And I Like To listen Cold Songs.Listening To Song Is giving Relaxation For Me.I Feel,Listening To Songs Is Like Freedom။ I Think,Songs Can Give Portability In My Mind. I Created This Music Site On 11 January 2011 To Can Listen By Everyone.IF You Get New Songs,Please Send InTo My Mail.Thank You All.Coming AGain။

Comment မ်ားေပးႏုိင္ပါသည္။သင္ေပးခဲ့ေသာComment မ်ားအား ဖ်က္ပစ္လိမ့္မည္မဟုတ္ပါ။

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: