တန္ဖုိးထားစီခ်င္ ရခုိင့္စာပီ(ေဆာင္းပါး)

အဂုေခတ္ ရခုိင္လူမ်ိဳးရို.သည္ ေခတ္ပညာ ေခတ္ရီစီးေၾကာင္း တုိးတက္လာေစာ္နန္.အညီ အင္တာနက္(Internet) ဂ်ီေတာ့(G-talk) အသုးံမ်ားလာကတ္ပါေရ။ယင္းအတြက္နန့္ က်ေနာ္တင္ျပလိုေစာ္ တစ္ခု ဟိလာပါဗ်ာယ္ေယ။G-talk ကုိ သုးံေရအခါ အလုပ္မ်ားနိန္ေက Busy ဆုိပနာ ျပထားကတ္ပါေရ။ Busy သေကၤတ အမွတ္အသားအေရာင္က အနီေရာင္ပါ။ စကားေျပာလုိ့ရေရ လက္ခံေရအခ်ိန္ခါ Available ထားကတ္ပါေရ။ေဒ Available သေကၤတ အမွတ္အသားက အစိမ္းေရာင္ ျဖစ္ပါေရ။

ယင္းနိန္ရာတိမွာ Available /busy ဆိုေရ စကားလုးံတိနန္. အစား တစ္ျခား ရခုိင္နန့္ ဆုိင္ေရ စကားလုးံေသွ်တိ ရီးထားေက မေကာင္းပါလားလုိ့ အတြိးတိ ၀င္လာပါေရ။ ဗမာမွာဆုိေက ဗမာစကားတိနန့္ ဖဲြဖဲြ.ႏဲြႏဲြ. ရီြးထားကတ္ေစာ္ကိုလည္း မကန္တိြ.ဖူးပါေရ။တစ္ျခား ရခုိင္တိ အေကာင့္တိက (Custom Message)ကာစတင္မတ္ေဆ့တိကိုလည္း ဖတ္ၾကည့့္လုိက္ေက ဗမာစကားနန့္ေဂ်းရာ အမ်ားအားျဖင့္ တိြ.ရတတ္ပါေရ။ဗမာစကားကုိ ဗမာတစ္ခုတည္းသာမဟုတ္ ဗမာမဟုတ္ေတ ျမန္မာႏုိင္ငံက လူမ်ိဳးလုိလုိ ေျပာနိန္ကတ္ရပါေရ။ေက်ာင္းတိမွာ သင္ၾကားခရေစာ္တိလည္း ဗမာစာပါ။ရခုိင္လူမ်ိဳး ရခုိင္သားအေကာင့္ျဖစ္ေတ ဂ်ီေတာ့(g-talk) အေကာင့္တိမွာလည္းသင့္ ဗမာစာနန့္ရြီးလုိ့ ဗမာစာနန့္ ရင္တြင္းခံစားခ်က္ေသွ်တိကို ေဖာ္ထုတ္နိန္ကတ္ဖုိ့ ဆိုေက ရခုိင္စာ အရီးအသားတိ ေပ်ာက္ဆုးံရကိန္း ဟိန့္နိန္ပါေရ ရခုိင္လူမ်ိဳးက ရခုိင္စာကို ရီးရဖုိ.ေစာ္ အဂၤလိပ္စာနန့္ ျဖစ္စီ ရခုိင္နန့္ပတ္သတ္ေတ စာတစ္ေၾကာင္းေသွ် ရီးထားဖို့ေစာ္ကုိ ဇာျဖစ္လုိ့ လက္တြန္႕နိန္ကတ္ပါေလ မသိ။

တရုတ္က တရုတ္အေကာင့္မွာ တရုတ္ပုိင္ ရီးထားပါေရ။ဗမာကလည္း ထုိနည္းလည္းေကာင္းပါ။အမ်ိဳးကိုခ်စ္ပါေရ ေျပာနိန္ကတ္ေတ ရခုိင္လူမ်ိဳးတိ ေဒခ်င့္တိေစာ္ အေသးအဖဲြ.ကိစၥေသွ်တိပါရာလုိ့မထင္ျမင္ကတ္စီပါ။ကေကာင္းအရီးၾကီးပါေရ။စာေၾကာင္းေသွ် တစ္ေၾကာင္းေလာက္ကုိ ရခုိင္ပုိင္ျဖစ္စီ အဂၤလိပ္ပုိင္ျဖစ္စီ Free Arakan(သုိ့မဟုတ္) Rakhine is Rakhine.Rakhine never mix blood with other races. ရခုိင္ေစာ္ ရခုိင္ရာျဖစ္ေတ ရခုိင္ေရ ဇာလူမ်ိဳးနန့္မွ သြီးမေရာ ေဒပိုင္ေဆာင္ပုဒ္ေသွ်တိိကုိ ရီးထားသင့္ပါေရ။ေဒခ်င့္သည္လည္း ရခုိင္အမ်ိဳးသားရီးအတြက္ အေထာက္အကူတစ္ခု ျဖစ္စီပါေရ။စည္းရုးံလွုံ့ေဆာ္မွု တစ္ခုလည္း ျဖစ္ပါေရ။

အခုေခတ္ လူေငေသွ်တိ အမ်ားအားျဖင့္ ဗမာစာနန့္ မိမိခံစားခ်က္ကုိ ေဖာ္ထုတ္ထားကတ္ေစာ္တိ ရြီးထားကတ္ေစာ္တိ ျမင္ပါေရ။ဥပမာ-ၾကယ္ေလးေရ…. မင္းကိုလြမ္းတဲ့ အလြမ္းေတြနဲ့ ၿပည့္ေနလို့ ၿပံဳးလိုက္ဖို့ေတာင္ ေမ့ေနတဲ့ ငါရင္ထဲမွာ အေပ်ာ္ဆိုတာ ရွားပါးပစၥည္းပါ ေဒပုိင္စာသားမ်ိဳးတိကို မကန္တြိ.ရတတ္ပါေရ။တုိက္ဆုိင္လားေကေလ့ နားလည္ပီးကတ္ပါ။ရခုိင္တိကို အမ်ိဳးကို ခ်စ္တတ္ေအာင္ ကုိယ္စာပီ သမုိင္းကုိ တန္ဖုိးထားတတ္ေအာင္ တင္ျပနိန္ျခင္း အၾကံဥာဏ္ပီးနိန္ျခင္းရာ ျဖစ္ပါေရ။ေနာက္ရခုိင္သားတစ္ဦးအေကာင့္က(Custom message) ကာစတင္မတ္ေဆ့မွာ ရီြးထားေရ စာသားပါ။ရခုိင္သားကရခုိင္သားကုိ…ရခုိင္စကားေျပာျခင္းနန့္ဂုဏ္ယူပါ။

ေဒပုိင္ စာမ်ိဳးတိေစာ္ ဇာေလာက္တန္ဖိုး ဟိန္႕လုိက္ေလဆိုေစာ္ကုိ ၾကည့္ပါ။အလုပ္ရွုပ္နိန္ေက အနီေရာင္ အကြက္ေသွ်ကို ျပထားပါေရ အလုပ္အားလုိ့ စကားေျပာလုိ့ရေက အစိမ္းေရာင္အကြက္ေခ်ကုိ ျပထားပါေရ ကာစတင္မတ္ေဆ့စာကိုေတာ့ ရခုိင္လီသံ ရကၡ၀႑ အကၡရာအတုိင္း ရီြးသားထားပါေရ။ေဒပိုင္စိတ္ထားမ်ိဳးနန့္ ေဒပိုင္ အသိစိတ္ေသွ်တိ ရခုိင္လူမ်ိဳးတုိင္းမွာ ဟိသင့္ပါေရ။စိတ္မဟိေက ကုိယ္မပါႏုိင္ပါ။စိတ္ဓာတ္ဟိလာမွ အမ်ိဳးသားစိတ္ ျပင္းထန္လာမွ စည္းရုးံမွုဆုိေစာ္ ရလာပါဖုိ.။စည္းရုးံမွူု မဟိပဲနန့္ စည္းလုးံမွူဆုိစြာ မရလာႏုိင္ပါ။

မိမိဘာသာ စာပီ စကားကုိ တန္ဖုိးထားတတ္လာမွ မ်ိဳးခ်စ္တတ္လာပါဖုိ. မ်ိဳးကုိ တန္ဖုိးထားရေကာင္းမွန္း သိလာပါဖုိ့ မဟုတ္ပါလား။ေသနတ္ကုိင္ တုိက္ပဲြ၀င္မွ မ်ိဳးခ်စ္ျခင္း ေတာ္လွန္ျခင္းမဟုတ္ပါ။သီနတ္ကုိင္ ေတာ္လွန္နိန္ကတ္ေတ ရခုိင္မ်ိဳးခ်စ္တိကိုလည္း ဂါ၀ရ ျပဳပါယင့္။ရခုိင္လူမ်ိဳးတစ္ေယာက္ကုိ ရခုိင္တစ္ေယာက္က အသိပညာတိ ပုိ.ခ်ပီးနိန္ျခင္း အမ်ိဳးသားရီး ေဆာင္းပါးတိရီးျခင္း အမ်ိဳးသားရီး ေတးသျခင္းတိ ဆုိျခင္း ရခုိင္သားက ရခုိင္သမကို ယူျခင္း ရခုိင္စကားေျပာျခင္း ရီြးျခင္းတိေစာ္လည္း မ်ိဳးခ်စ္ျခင္း တစ္ပါးပါဗ်ာယ္။ႏုိင္ငံတစ္ႏုိင္ငံ(သုိ့မဟုတ္)ျပည္တစ္ခုခုမွာ လက္နက္ကုိင္တပ္ဖဲြ.ဟိသင့္ေရပုိင္ အမ်ိဳးသားရီး၀ါဒတိကုိ ျပန့္ပြားေအာင္ ပုိ့ခ်ပီးျခင္း သြတ္သြင္းျခင္းေစာ္လည္း မရွိမျဖစ္ပါ။

ေက်ာင္းဆရာက တပည္.တိကုိ စာသင္ျပလုိ. အသိပညာတိ ရလား တတ္လားေရပုိင္ အမ်ိဳးသားရီးတရား သမုိင္းတိကုိလည္း ေလ႕လာသူတိနန္. သမုိင္းပညာရွင္တိကရာ သင္ျပပီးနိန္ပါဖုိ့။သူနိန္ရာနန့္ သူ လုိအပ္ေစာ္ပါဗ်ယ္။လက္နက္ကုိင္အဖဲြ.တိကုိ ေငြေၾကး ရိကၡတိ ေထာက္ပံ့ႏုိင္ဖုိ့ ရံပုံေငြ အဖဲြ.အေစးတိ လုိအပ္ေတပိုင္ စည္းရုးံရီးဆုိေစာ္လည္း လုိအပ္ပါေရ။လက္နက္ကုိင္အဖဲြ.ကုိ ေရာက္ေအာင္ မ်ိဳးစိတ္ခ်စ္တိ ရွင္သန္ေအာင္ ေပါက္ဖြားစီေစာ္တိကလည္း သမုိင္းေၾကာင္းပါ။

သမုိင္းကို မသိေက ပထြီးကို အဖထင္ပါေရ။ဘုရင့္ေနာင္ /အေနာ္ရထာ/အေလာင္းရထားရုိ.သည္ပင္ ရခုိင္သူူရဲေကာင္း ဘုရင္တိလုိ့ ထင္မွတ္လားကတ္ပါဖုိ့။ဗမာေစာ္ ရခုိင္နန့္ တစ္သြီးတည္းသား တစ္လူမ်ိဳးတည္းလုိ. ထင္မွတ္လားကတ္ပါဖုိ့။သမုိင္းကုိ မသိေက အအ(ပေပါ) မ်က္ကန္းနန့္ တူပါေရ။ယင္းအတြက္နန့္(Patriotism) မ်ိဳးခ်စ္စိ္တ္တိ ျပင္းထန္ေအာင္ လမ္းျပေခၚေဆာင္ပီးနိန္ေစာ္တိက (History)သမုိင္းပါ။ယင္းအတြက္နန့္ ရခုိင္တစ္မ်ိဳးသားလုးံ (Rakhinese Literature)ရခုိင္စာပီနန္. ရခုိင္သမုိင္းကုိ တန္ဖိုးထားလုိ့ ရခုိင္စာကုိ ရီးသားျခင္းျဖင့္ မ်ိဳးခ်စ္စိတ္အမွန္နန့္ တစ္ဦးကုိ တစ္ဦး မေကာင္းျမင္စိတ္ ကင္း၀ီးပနာ လုိရာပန္းတုိင္ကုိ ေရာက္ႏုိင္ကတ္ပါစီလုိ့ဆုမြန္ေကာင္းေတာင္းယင္း(ရြီေျမာက္ဥဴး-ခုိင္ေက်ာ္ဆန္း)

Advertisements

About khaingkyawsan009@gmail.com
I have Interest on Computer's Technique And I Like To listen Cold Songs.Listening To Song Is giving Relaxation For Me.I Feel,Listening To Songs Is Like Freedom။ I Think,Songs Can Give Portability In My Mind. I Created This Music Site On 11 January 2011 To Can Listen By Everyone.IF You Get New Songs,Please Send InTo My Mail.Thank You All.Coming AGain။

Comment မ်ားေပးႏုိင္ပါသည္။သင္ေပးခဲ့ေသာComment မ်ားအား ဖ်က္ပစ္လိမ့္မည္မဟုတ္ပါ။

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: